Schoolplan

Het schoolplan is een kwaliteits- en planningsdocument voor de schoolontwikkeling. Het geeft een beeld van de situatie zoals die is en de situatie zoals die nagestreefd wordt. Er worden prioriteiten en doelstellingen aangegeven die houvast geven bij processen in de school, die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en wil daarbij een voortdurend lerende organisatie zijn. De wet regelt de invoering van het schoolplan, de schoolgids, het jaarplan, het jaarverslag en de klachtenregeling.

Een functie van het schoolplan is het op gang houden van een voortdurende dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op school. Het plan lokt deze dialoog uit tussen teamleden, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Tenslotte is het schoolplan ook bedoeld als verantwoording aan de overheid. De inspectie zal het schoolplan beoordelen.

Download 
hier het gehele ‘Schoolplan De Bukehof 2022-2025.