Leerplicht en verlof

Verlof buiten de schoolvakanties / verlof onder schooltijd

Download hier het aanvraagformulier ‘Verlof onder schooltijd’.

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet naar school volgens het schoolrooster. Voor verlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste van 10 schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste lesweken van het schooljaar.  Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Vakantieverlof moet minstens 8 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft.
Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
  • Verhuizing,
  • Huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad,
  • Een 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarige ambts – of huwelijksjubileum van een bloed- of aanverwant(e) tot en met de vierde graad,
  • Calamiteiten, zoals brand.
Per situatie zal door de directeur (tot 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (bijv. wanneer het meer dan 10 verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.
 
Voor verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kan vrij worden gevraagd bij de directeur. Als richtlijn geldt dat er één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Dit dient minimaal twee dagen vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de directeur.
 

Ongeoorloofd schoolverzuim

 
Verlof, buiten de schoolvakanties, dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.  Ook frequent te laat op school verschijnen, zonder geldige redenen valt onder ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een proces-verbaal op te maken. Mocht u vragen hebben over leerplicht, u kunt terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
 
Een tweetal informatieve documenten met betrekking tot het verlof onder schooltijd treft u hier aan: richtlijnen verlof onder schooltijd (algemeen) en richtlijnen verlof onder schooltijd vanuit een religieuze achtergrond. Klik op de documenten om deze in te zien of te downloaden.