Nieuwe leerling/peuter

Uw kind wordt vier jaar!

Dit betekent dat uw zoon of dochter naar de basisschool mag. Spannend!  Een hele gebeurtenis voor u als ouder, maar voornamelijk een grote en belangrijke stap voor uw kind. Een nieuwe fase in het nog jonge leven van uw kind breekt aan.
Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij u informeren en eventuele vragen beantwoorden. Ook willen wij u rondleiden in ons Kindcentrum. Een ‘kijkje in de keuken’ van ons onderwijs bevelen we van harte aan.  Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van de school en onze werkwijze. Vanzelfsprekend is uw kind hierbij ook van harte welkom.

Bekijk ook onze nieuwe peuter-kleuterinformatiegids.

We laten u graag zien waar onze school goed in is, wat nu ‘typisch Bukehof’ is.


 

Waarom een keuze voor kindcentrum De Bukehof?

Zes redenen waarom ouders recent voor De Bukehof hebben gekozen:
  • De kleine les – en leergroepen en het ontbreken van combinatiegroepen
  • Een school met veel gezamenlijke activiteiten en een goede balans tussen duurzaam, zinvol leren en ontspanning, spel en festiviteiten
  • Veel en gevarieerde naschoolse activiteiten, met enorm veel ouderbetrokkenheid
  • Een schoolteam met veel expertise en enthousiasme
  • Een school met een duidelijke structuur en goede afspraken
  • De school kent goede uitstroomcijfers en prestaties.
 

Aanmelding en inschrijving

Uw kind aanmelden op kindcentrum De Bukehof

Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie meestal plaats middels een rondleiding op school. De nieuwe leerlingen en hun ouders worden ontvangen door de directie. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen, kennis te maken met de groepsleerkracht en toekomstige klasgenootjes.
Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een inschrijfformulier. Dit pakket kan u ook vooraf worden bezorgd. Na het invullen van het inschrijfformulier en de ontvangst van het formulier op onze school ontvangt u een bevestiging dat uw kind welkom is. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging om uw kind een paar keer te laten ‘oefenen’ op school.
 

Een nieuwe peuter
Peuterspeelzaal in ons schoolgebouw

 
Binnen kindcentrum de Bukehof in Oudenbosch werken peuteropvang én onderwijs nauw samen met elkaar!
Één plaats voor uw zoon of dochter, in één gebouw, waar onze medewerkers van peuteropvang en onderwijs samen werken aan de doorgaande lijn voor uw kind!
 
Stichting Kinderopvang Oudenbosch (SKO) heeft haar peuteropvang locatie “Hummelhonk” in onze school.
De pedagogisch medewerksters verzorgen de dagindeling, de VVE thema’s, knutselen en spelen.
De vaste gezichten bij Hummelhonk zijn Judith, Jolanda en Mariët .
 
Hummelhonk is alle dagen van de week geopend van 08:30 – 12:30.
Peuters komen standaard 2 dagdelen.
Wanneer zij een VVE indicatie hebben gekregen wordt dit uitgebreid naar 4 dagdelen.
In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.
 
Meer informatie en mogelijkheden over de peuteropvang kunt u vinden op de website www.kinderopvangoudenbosch.nl.
Wilt u meer informatie, neem dan contact met Stichting Kinderopvang Oudenbosch via 0165-320021.

Inschrijven kan alléén digitaal via de website www.kinderopvangoudenbosch.nl.

Bovenaan de homepage treft u de knop inschrijven. U komt dan in het digitale inschrijfformulier
U kunt hier alle stappen invullen, aub niets overslaan want dan pakt de inschrijving niet!
Binnen enkele dagen na het invullen van uw inschrijving neemt SKO contact met u op.


 

Tussentijds overstappen

Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken naar de Bukehof, hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Tijdens dit gesprek worden ouders ingelicht over onderstaande standaardprocedure bij een tussentijdse overstap: Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school. Nadat de Bukehof is ingelicht neemt de intern begeleider van De Bukehof contact op met de ‘oude’ school. De Bukehof maakt intern op basis van de informatie van ouders, de ‘oude’ school en eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is.

Wat mag ik verwachten
De volgende aspecten spelen bij een rol bij de aanmelding:
  • Groepsgrootte
  • De onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling
  • De onderwijsbehoefte van de beoogde groep
De afweging
De uitkomst van deze afweging wordt met ouders besproken. In een enkel geval komt het voor dat er op voorhand besloten moet worden dat de school niet in staat is om de onderwijsbehoefte van aangemelde leerling te kunnen bedienen. Als blijkt dat De Bukehof niet in de onderwijsbehoefte van uw kind kan voorzien, zal de school ondersteunen bij het zoeken naar een passende plek elders. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat dit zorgvuldige onderzoek naar een kansrijke overstap enige tijd vraagt. De school houdt hiervoor de wettelijke termijn van 6 weken aan. Voor het verstrijken van het einde van deze termijn geeft de school uitsluitsel over het wel of niet kunnen starten op De Bukehof. We hechten er veel waarde aan om geïnteresseerde ouders er op te wijzen dat een aanmelding minimaal zes weken voor de zomervakantie bij de school binnen dient te zijn.
 

Nationaal Cohort Onderzoek

Onze school doet mee aan het Nationaal cohort onderzoek:
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek.
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
Voor meer informatie of om bezwaar te maken, klik hier.