Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel?

De onderwijsbehoefte van een kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor ondersteuning. Een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden. Binnen ons samenwerkingsverband PO3002 zijn afspraken gemaakt over de minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning. Dit staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.
 

Basisondersteuning

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit doet de school door:
 • De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) systematisch en planmatig informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen;
 • Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus;
 • De school vergelijkt deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen;
 • Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het aanbod, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn;
 • Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.
 

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. Dit doet de school door:

 • Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen;
 • Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling;
 • De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij;
 • De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning;
 • Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling;
 • Als voor leerlingen die om wat voor reden dan ook niet het beoogde eindniveau behaald wordt, door specifieke belemmerende factoren, stemt de school het onderwijs aan de leerling daarop af. De uitkomsten daarvan worden periodiek geëvalueerd en bij afwijking wordt het onderwijs bijgesteld.

Basisondersteuning binnen onze school:

De basisondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd middels een zelfevaluatie.
Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan de door de inspectie vastgestelde deugdelijkheidseisen. Voldoet de school niet aan deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan de basisondersteuning. Deze scholen staan onder verscherpt toezicht bij het bestuur.
A. Onze school voldoet aan de door de inspectie vastgestelde deugdelijkheidseisen.
Laatste inspectiebezoek: december 2016
B. Onze school voldoet op basis van de zelfevaluatie aan de vastgestelde basisondersteuning.
 

Extra ondersteuning aanvullend op de basisondersteuning

Op school is de onderstaande expertise aanwezig:
 
  Toelichting Wel/niet inzetbaar
Spraak-/ taalproblemen Logopediste
Vanuit Taalreis/ Educto. Begeleidt kinderen binnen de school.
inzetbaar
Dyslexie Dyslexiecoördinator;
2 TextAid coördinatoren;
Intern begeleider met expertise technisch lezen
inzetbaar
Dyscalculie Rekenspecialist inzetbaar
Motorische beperkingen Kinderfysiotherapeut
Vanuit PMC Halderberge. Begeleidt kinderen binnen de school.
inzetbaar
(Langdurig) zieke kinderen Begeleiding via ‘onderwijs op afstand’ middels Microsoft Teams inzetbaar
(Zeer) moeilijk lerende kinderen Er wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld in een (intensief) traject met ouders. inzetbaar
Auditieve beperkingen Mogelijkheden voor plaatsing door bijv. inzet solo-apparatuur; geen expertise intern inzetbaar
Visuele beperkingen Mogelijkheden voor plaatsing; geen expertise intern  
Gedragsproblemen Twee gedragsspecialisten
SOVA-trainingen
inzetbaar
Jonge risicokind Vroegtijdige signalering middels DORR peuters en kleuters. inzetbaar
Anderstaligen Remedial teacher begeleidt kinderen met anderstalige achtergrond. inzetbaar
Hoogbegaafdheid Plusklas (met clusterscholen);
Digitale Topschool
inzetbaar
Video-interactiebegeleiding (VIB)    
Anders, nl De Bukehof wilt de komende jaren zich ontwikkelen om onderstaande items meer aantoonbaar toe in staat te zijn:
 • De school is in staat om een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving te bieden (t.b.v. van bijvoorbeeld over beweeglijke en overgevoelige, ongeconcentreerde kinderen. Kinderen met een eigen specifieke werkhouding. Kinderen met ASS/ADD/ADHD-gedragsuitingen). De school en de klassen hebben een gestructureerde leeromgeving/ onderwijsleersituatie ingericht.
 • De school is aantoonbaar in staat zijn om afgestemd en uitdagend onderwijs te bieden voor leerlingen met een eigen leerlijn die naar verwachting 1F niet halen (t.b.v. kinderen met een eigen leerontwikkeling of beperkte mogelijkheden). De school hanteert verschillende werkvormen en oefenmogelijkheden, gericht op het bereiken van de leerdoelen en het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften. Voor de kinderen die moeite hebben de einddoelen te behalen wordt een op maat gesneden onderwijsaanbod vastgelegd. Kinderen kunnen vervolgens hun eigen leerlijn volgen. De school heeft een goed pedagogisch klimaat gecreëerd, waarbij verschillen normaal en geaccepteerd zijn.  Samen met de ouders, de leerling, de leerkracht, ib-er wordt een OPP opgesteld.
 • Kinderen met medische problematieken: De school heeft de beschikking over een prikruimte /ruimte waar medicatie toegediend kan worden.
 

Zware ondersteuning

Wanneer de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex zijn en waar mogelijk een andere reguliere school in kan voorzien, wordt deze mogelijkheid bekeken.
Als dit niet mogelijk of passend is, wordt in overleg met ouders zware ondersteuning aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis)onderwijs. De TLV wordt door school aangevraagd bij het samenwerkingsverband PO3002 en beoordeeld door de multidisciplinaire commissie (MDC).

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van samenwerkingsverband PO3002 (www.po3002.nl).
 

Klik hier voor het inlezen van het SOP van De Bukehof 2020-2024.